Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Vedtægter

Vedtægter

1. Navn, hjemsted og retslig form

§ 1.​

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for Veteranhjem Odense.​

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

​Stk. 3 Foreningen er juridisk og skattemæssigt en lokalafdeling til Fonden Danske Veteranhjem og er underlagt fondsbestyrelsens beslutninger.

Formål

§ 2.​

Stk. 1. Foreningen er en upolitisk og almennyttig forening stiftet under Fonden Danske Veteranhjem. Foreningens formål er i samarbejde med Fonden Danske Veteranhjem og veteranhjemmets daglige leder at stå for drift og aktiviteter på veteranhjemmet. Foreningen fungerer som en del af Fonden Danske Veteranhjem og arbejder under ansvar overfor fondsbestyrelsen.

Stk. 2. Det er herunder formålet at:

1.​ Virke som samlingspunkt for organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der støtter foreningens formål og ønsker at bidrage til, at veteraner, udsendte og deres pårørende får opbakning og anerkendelse.

2.​ Gennem lokale aktiviteter at skabe entusiasme og virkelyst blandt veteranhjemmets brugere og frivillige samt skabe positiv opmærksomhed om veteransagen i lokalområdet.

3. ​Udgøre den organisatoriske ramme for rekruttering og koordinering af de frivillige, der varetager opgaver til gavn for Veteranhjem Odense’s brugere og understøtter husets drift.

4.​ Udbrede kendskabet til Veteranhjem Odense og Fonden Danske Veteranhjem og ideerne bag disse.

5.​Arbejde for, at Veteranhjem Odense bliver et kendt og agtet sted.

6. ​Arbejde for, at Veteranhjem Odense bliver et uformelt møde- være og opholdssted for alle veteraner og deres pårørende. Der skal i denne forbindelse  lægges vægt på løbende at udvikle de bedst mulige fysiske rammer for ro, hygge, kammeratstøtte, fortsat kammeratskab, aktiviteter og sammenhold for veteranerne og deres pårørende, således at disse målgruppers ønsker og behov opfyldes bedst muligt.

Medlemskab

§ 3.​

Stk. 1. Alle brugere af Veteranhjem Odense kan optages som medlemmer af foreningen.

Stk. 2. Andre personer, foreninger, fonde, virksomheder mv., der støtter foreningens formål, kan ligeledes optages som medlemmer.

Stk. 3. Lokalbestyrelsen kan afvise at optage eller kan ekskludere et medlem, hvis det vurderes, at vedkommende bevidst og gentagne gange modvirker foreningens formål. En sådan afgørelse kan efter den afviste eller ekskluderedes eget ønske altid forelægges førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Den afviste eller ekskluderede vil i så tilfælde have taleret under punktets behandling på generalforsamlingen.

Stk. 4. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningen eller sker automatisk ved manglende betaling af kontingent.

Kontingent

§ 4.​

Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentsats for de i § 3, stk. 1 og 2 anførte medlemmer gældende for det efterfølgende kalenderår.

Stk. 2. Et betalt kontingent følger kalenderåret og betaling gælder derfor frem til 31. december.

Stk. 3. Foreningen fremsender i december kontingentopkrævninger for det følgende kalenderår.

Økonomi

§ 5.

Stk. 1. Foreningens virke finansieres af medlemskontingent samt tilskud fra Fonden Danske Veteranhjem via donationer fra private fonde, offentlige støtteordninger mv.

Foreningen kan tillige skaffe indtægter ved salg af eksempelvis støttegenstande, internt salg af føde- og drikkevarer mv.

Medlemskontingent samt øvrige indtægter, som hidrører fra foreningens aktiviteter, øremærkes af Fonden Danske Veteranhjem til veteranhjemmets lokale aktiviteter.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens økonomi indgår som en del af Fonden Danske Veteranhjems samlede økonomi, men der udarbejdes særskilt aktivitetsregnskab for foreningen af Fonden Danske Veteranhjem.

Stk. 3.  Aktivitetsregnskabet underskrives af foreningens formand og af daglig leder.  Det underskrevne aktivitetsregnskab fremlægges til gennemsyn på veteranhjemmet senest 14 dage, før den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 4. Fondens regnskab revideres af Fondens revisor. Det godkendte regnskab offentliggøres på fondens hjemmeside.

Generalforsamling

§ 6.​

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Tidspunkt og sted skal offentliggøres med mindst 4 ugers varsel ved opslag på veteranhjemmet, på veteranhjemmets hjemmeside samt på eventuelt sociale medier. Ud over tid og sted skal indkaldelsen også indeholde forslag til dagsorden.

Stk. 2. Alle medlemmer har adgang til generalforsamling og har stemme- og taleret og er valgbare, forudsat at de rettidigt har indbetalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk. 3. Kontingent anses som rettidig betalt, når betaling er sket senest 1 uge før afholdelse af den ordinære generalforsamling. Det påhviler medlemmet at dokumentere rettidig betaling.

Stk. 4. Personer indbudt af bestyrelsen har dog adgang til at deltage og kan få ordet på generalforsamlingen.

Stk. 5. Hvert medlem har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, men dirigenten kan iværksætte skriftlig afstemning, hvis han finder det hensigtsmæssigt, ligesom en sådan skal iværksættes, hvis et flertal på generalforsamlingen forlanger det. Personvalg skal ske ved skriftlig afstemning, hvis blot et medlem ønsker det. Medmindre andet er nævnt i vedtægten, træffes afgørelser ved simpelt flertal.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen. Den samme frist gælder for opstilling af personer til lokalbestyrelsen. Rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen samt opstillede kandidater til lokalbestyrelsen offentliggøres senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. ​Forelæggelse af lokalbestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Forelæggelse af aktivitetsregnskab til orientering.
 4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer for det følgende kalenderår.
 6. Indkomne forslag.
  Valg af:
  ​a. Formand (vælges for en toårig periode i lige år)
  b. 4 – 6 lokalbestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode – to til tre medlemmer i lige år og to til tre medlemmer i ulige år)
  c. 1. og 2. suppleant til lokalbestyrelsen
 7. ​Eventuelt.

Stk. 8. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigent, referent og formand for foreningen. Referatet offentliggøres senest 1 måned efter generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 7.​

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når en generalforsamling, et flertal af lokalbestyrelsens medlemmer eller mindst 20 pct. af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af de punkter, de ønsker behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afvikles senest 6 uger efter, at anmodningen herom er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afvikles efter samme principper som en ordinær generalforsamling.

Lokalbestyrelse

§ 8.​

Stk. 1. Foreningen ledes af en lokalbestyrelse på 5 - 7 medlemmer

Stk. 2. På det første lokalbestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer lokalbestyrelsen sig med næstformand og eventuelt kasserer, sekretær m.v.

Stk. 3. De generalforsamlingsvalgte suppleanter og den daglige leder af Veteranhjem Odense deltager i lokalbestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 4. Lokalbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres referat over lokalbestyrelsens beslutninger, som offentliggøres på foreningens hjemmeside inden 14 dage. Lokalbestyrelsen kan vælge at føre et særligt referat, der omhandler personsager. Dette referat offentliggøres ikke.

Stk. 5. Lokalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 6. Lokalbestyrelsen udarbejder i samarbejde med Formandskollegiet ordensregler for brugen af Veteranhjem Odense herunder regler for bortvisning og karantæne ved gentagne og/eller alvorlige overtrædelser af ordensreglerne. Reglerne har først gyldighed, når de er godkendt af Fonden Danske Veteranhjem.

Stk. 7. Der kan af Lokalbestyrelsen nedsættes udvalg til at varetage særlige opgaver i forhold til aktiviteter på og visse driftsopgaver af Veteranhjem Odense. Lokalbestyrelsen udstikker de organisatoriske og økonomiske rammer for udvalgenes virksomhed og udpeger så vidt muligt et bestyrelsesmedlem som kontaktperson til de enkelte udvalg.

Stk. 8. Den daglige leder varetager administrative og forvaltningsmæssige funktioner/opgaver efter sekretariatets direktiv, støtter og bidrager til planlægningen og gennemførelse af aktiviteter efter lokalbestyrelsens anvisning samt bidrager til vejledning og formidling af støtte til veteraner og pårørende i samarbejde med lokalbestyrelsen og sekretariatet samt offentlige myndigheder/institutioner.

Stk. 9. Foreningens arbejde udføres i samarbejde med Fonden Danske Veteranhjem og veteranhjemmets daglige leder. Hvis fondsbestyrelsen skønner, at lokalbestyrelsen ikke lever op til foreningens vedtægt eller gennem sine handlinger bringer Veteranhjem Odense i miskredit i offentligheden, skal fondsbestyrelsen indlede en dialog med lokalbestyrelsen med henblik på at løse problemerne. Hvis ikke dette lykkes, kan fondsbestyrelsen afsætte lokalbestyrelsen og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med valg af ny lokalbestyrelse på dagsordenen.

Tegningsret

§ 9.​

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et andet lokalbestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Fondsbestyrelsen kan meddele prokura til et lokalbestyrelsesmedlem og/eller den daglige leder af Veteranhjem Odense til at foretage de fornødne ind- og udbetalinger samt overførsler af beløb, som er nødvendige for den daglige drift af veteranhjemmet og foreningen.

Ændring af vedtægten

§ 10.​

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer til standardvedtægten skal behandles på en lokal generalforsamling og her vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer. Derefter fremsendes forslaget til fondsbestyrelsen. Tiltræder fondsbestyrelsen forslaget, sendes forslaget i høring ved samtlige lokalbestyrelser. Ved tilslutning fra minimum 2/3 af de lokale bestyrelser indarbejdes vedtægtsændringen fra næstkommende ordinære generalforsamlinger. Hver lokalbestyrelse har en stemme.

Stk. 2. Lokale tillæg til standardvedtægterne, der er vedtaget på en generalforsamling, træder først i kraft, når de er godkendt af fondsbestyrelsen.

Opløsning

§ 11.​

Stk. 1. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om foreningens opløsning. Denne kompetence ligger alene hos fondsbestyrelsen. 

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen bibeholdes alle aktiver i Fonden Danske Veteranhjem.

Lokalt tillæg til vedtægten

Stk. 1. Det ene af de 5-7 bestyrelsesmedlemmer er altid udpeget af Soldaterhjemsforeningen Dannevirke, der er beliggende på samme adresse.

Medlemmet udpeges af Soldaterhjemsforeningen Dannevirkes bestyrelse.

Dette gælder så længe Soldaterhjemsforeningen Dannevirke eksisterer. ​

Ikrafttræden

Denne vedtægt er behandlet og tiltrådt af lokalbestyrelsen i møde, den 23. november 2022 (sag nr.: 9)

Lokalbestyrelsens godkendelse er sket på grundlag af en gennemført procedure, som beskrevet i vedtægtens §10 stk 1.