Vedtægter​

Navn og Hjemsted

§ 1.​

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for Veteranhjem Odense.​

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

Formål

§ 2.​

Stk. 1. Foreningens formål er i samarbejde med Fonden Danske Veteranhjem og veteranhjemmets daglige leder at stå for drift og aktiviteter på veteranhjemmet. Foreningen fungerer som en del af Fonden Danske Veteranhjem og arbejder under ansvar overfor dennes bestyrelse.​

Stk. 2. Det er herunder formålet at:​

1. virke som samlingspunkt for organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der støtter foreningens formål og ønsker at bidrage til, at veteraner, udsendte og deres pårørende får opbakning og anerkendelse.​

2. udgøre den organisatoriske ramme for rekruttering og koordinering af de frivillige, der varetager opgaver til gavn for Veteranhjem Odense’s brugere og understøtter husets drift.​

3. udbrede kendskabet til Veteranhjem Odense og Fonden Danske Veteranhjem og ideerne bag disse.​

4. arbejde for, at Veteranhjem Odense bliver et kendt og agtet sted.​

5. arbejde for, at Veteranhjem Odense bliver et uformelt møde- være og opholdssted for alle veteraner og deres pårørende, idet der i denne forbindelse skal lægges vægt på løbende at udvikle de bedst mulige fysiske rammer for ro, hygge, kammeratstøtte, fortsat kammeratskab, aktiviteter og sammenhold for veteranerne og deres pårørende, således at disse målgruppers ønsker og behov opfyldes bedst muligt.​

Medlemskab

§ 3.​

Stk. 1. Alle brugere af Veteranhjem Odense kan optages som medlemmer af foreningen.​

Stk. 2. Andre personer, foreninger, fonde, virksomheder mv., der støtter foreningens formål, kan ligeledes optages som medlemmer. Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare, forudsat at de har indbetalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.​

Stk. 3. Kontingent anses som rettidig betalt, når betaling er sket senest 10 hverdage før afholdelse af generalforsamling. Det påhviler medlemmet at dokumentere rettidig betaling.​

Stk. 4. Bestyrelsen kan afvise at optage eller kan ekskludere et medlem, hvis det vurderes, at vedkommende bevist og gentagende modvirker foreningens formål. En sådan afgørelse skal altid forelægges førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Den afviste eller ekskluderede vil i så tilfælde have taleret under punktets behandling på generalforsamlingen.​

Stk. 5. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.​

Kontingent

§ 4.​

Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter en kontingentsats for henholdsvis medlemmer jf. § 3, stk. 1 og 2.

Økonomi

§ 5.

​Stk. 1. Foreningens virke finansieres af tilskud fra Fonden Danske Veteranhjem, medlemskontingent samt donationer fra private fonde, offentlige støtteordninger mv. Veteranhjemmet kan tillige skaffe indtægter ved salg af eksempelvis støttegenstande, internt salg af føde- og drikkevarer mv.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens økonomi indgår som en del af Fonden Danske Veteranhjems samlede økonomi, men der udarbejdes særskilt regnskab for lokalforeningen af Fonden Danske Veteranhjem.

Stk. 3. Regnskabet revideres (review) af Fonden Danske Veteranhjems revisor og underskrives af denne samt formanden for foreningen og lederen af fondssekretariatet i Fonden Danske Veteranhjem.

Stk. 4. Det reviderede, underskrevne årsregnskab for foreningen fremlægges til gennemsyn på veteranhjemmet senest 14 dage før den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Generalforsamling

§ 6.​

SStk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Tidspunkt og sted skal offentliggøres med mindst 4 ugers varsel ved opslag på veteranhjemmet og på veteranhjemmets hjemmeside samt ved elektronisk udsendelse til de medlemmer, der har registreret sig med en sådanne mulighed. Ud over tid og sted skal indkaldelsen også indeholde forslag til dagsorden.

Stk. 2. Alle medlemmer har adgang til generalforsamling og har stemme- og taleret.

Stk. 3. Hvert medlem har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, men personvalg skal ske ved skriftlig afstemning, hvis der er mere end en kandidat. Endvidere kan dirigenten iværksætte skriftlig afstemning, ligesom en sådan skal iværksættes, hvis et flertal på generalforsamlingen forlanger det. Med mindre andet er nævnt i vedtægten, træffes afgørelser ved simpelt flertal

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen. Den samme frist gælder for opstilling af personer til bestyrelsen. Rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen samt opstillede kandidater til bestyrelsen offentliggøres senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. ​Valg af dirigent og referent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Forelæggelse af årsregnskab til orientering.
 4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af: a. Formand.

  b. Minimum 6 bestyrelsesmedlemmer.

  c. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.​

 8. Eventuelt.

​​

Stk. 6. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigent, referent og formand for foreningen. Referatet offentliggøres senest 1 måned efter generalforsamlingen.​​

Ekstraordinær generalforsamling

§ 7.​

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 20 pct. af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af de punkter, de ønsker behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afvikles senest 6 uger efter, at anmodningen herom er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel.​

Bestyrelse

§ 8.​

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 7 personer.

Stk. 2. På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og eventuelt kasserer.

Stk. 3. De generalforsamlingsvalgte suppleanter og den daglige leder af Veteranhjem Odense deltager i bestyrelsesmøderne med taleret men uden stemmeret.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger, som offentliggøres på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen kan vælge at føre et særligt referat der omhandler personsager. Dette referat offentliggøres ikke.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med Fonden Danske Veteranhjem ordensregler for brugen af Veteranhjem Odense herunder regler for bortvisning og karantæne ved gentagne og/eller alvorlige overtrædelser af ordensreglerne.

Stk. 7. Der kan af bestyrelsen nedsættes udvalg til at varetage særlige opgaver i forhold til aktiviteter på og drift af Veteranhjem Odense Bestyrelsen udstikker de organisatoriske og økonomiske rammer for udvalgenes virksomhed og udpeger så vidt muligt et bestyrelsesmedlem som kontaktperson til de enkelte udvalg.

Stk. 8. Hvis bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem skønner, at foreningens bestyrelse ikke lever op til foreningens vedtægt eller gennem sine handlinger bringer Veteranhjem Odense i miskredit i offentligheden, skal bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem indlede en dialog med foreningens bestyrelse med henblik på at løse problemerne. Hvis ikke dette lykkes, kan bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem afsætte foreningens bestyrelse og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med valg af ny bestyrelse på dagsordenen.​

Tegningsret

§ 9.​

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren og/eller den daglige leder af Veteranhjem Odense til at foretage de fornødne ind- og udbetalinger samt overførsler af beløb, som er nødvendige for den daglige drift af veteranhjemmet og foreningen.​

Ændring af vedtægten

§ 10.​

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer til standardvedtægten skal behandles på en lokal generalforsamling og her vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer. Derefter fremsendes forslaget til Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse. Tiltræder FDV forslaget, sendes forslaget i høring ved samtlige lokalbestyrelser. Ved tilslutning fra minimum 2/3 af de lokale bestyrelser indarbejdes vedtægtsændringen fra næstkommende ordinære generalforsamlinger. Hver lokalbestyrelse har en stemme.

Stk. 2. Lokale tillæg til standardvedtægterne, der er vedtaget på en generalforsamling, træder først i kraft, når de er godkendt af bestyrelsen i Fonden Danske Veteranhjem.​

Opløsning

§ 11.​

Stk. 1. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om foreningens opløsning. Denne kompetence ligger alene i Fonden Danske Veteranhjem.

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen overgår alle aktiver til Fonden Danske Veteranhjem.​

Ikrafttræden​

§ 12.

Stk. 1. Denne vedtægt er tiltrådt på foreningens generalforsamling den 10/10 2016

og eventuelt bilag med lokale tillæg til vedtægt er efterfølgende godkendt af Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse den ___/___ 20__.​

____________________________

Dirigent generalforsamling

____________________________

Formand for foreningen

____________________________

Formand for FDV

​​

Lokale tillæg for Veteranhjem Odense​

Stk. 1. Det ene af de 7 bestyrelsesmedlemmer er altid udpeget af Soldaterhjemsforeningen Dannevirke der er beliggende på samme adresse. Medlemmet udpeges af Soldaterhjemsforeningen Dannevirkes bestyrelse. Dette gælder så længe Soldaterhjemsforeningen Dannevirke eksisterer.

Stk. 2. I forbindelse med det første valg i 2016 stemmes der således:

- Formand vælges for 2 år,

- 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år,

- 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år,

- 1. suppleant vælges for 2 år,

- 2. suppleant vælges for 1 år.​

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 66 11 00 66

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22