Indkaldelsesskrivelse af 16. april 2021


Til medlemmer af Lokalforeningen Veteranhjem Odense

Lokalbestyrelsen indkalder herved til foreningens ordinære Generalforsamling 2021

​           

             torsdag, den 27. maj 2021 kl. 17:00 på Soldaterhjemmet Dannevirke

For at kunne deltage med stemmeret og/eller blive opstillet som kandidat til valg skal du have betalt din

kontingent for 2021 fire uger før afholdelsen af den ordinære Generalforsamling ( frist:​  28.04.2021 )

Kontingentet kan indbetales på: MobilePay 56735 eller på: Reg.nr. 9219 Kto.nr. 2190079476

Personlig medlem:  100 kr.

Medlem som forening, virksomhed eller organisation:  500 kr.

Forslag, som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde

senest 14 dage før afholdelsen ( frist:​  12.05.2021 )

Den samme frist gælder for forslag og opstilling af personer til valg til lokalbestyrelsen.

Rettidigt indkomne forslag til behandling på Generalforsamlingen samt opstillede kandidater til

lokalbestyrelsen offentliggøres senest een uge før Generalforsamlingens afholdelse samme sted

som denne indkaldelse ( VHO’s Facebook side, VHO’s hjemmeside og VHO’s opslagstavle )

Forslag fremsendes via mail til:  henningseiding@me.com

Udkast til dagsordenen for Generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent og referent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning 2020 til godkendelse

3. Forelæggelse af årsregnskab 2020 til orientering

4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget 2021 til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen

  • Henning Seiding – ikke på valg / på valg i 2022
  • Dorthe Boe Nielsen – ikke på valg / på valg i 2022
  • Jesper Birk – ikke på valg / på valg i 2022
  • Carsten Myhr – på valg i 2021 / modtager gerne genvalg
  • Kenneth Henriksen – på valg i 2021 / ønsker ikke genvalg
  • Jon Printzlau – udtrådt af bestyrelsen / ønsker ikke genvalg
  • Henrik Dyhr – ikke på valg ( udpeget af Soldaterhjemsforeningen Dannevirke )
  • 1. suppleant - ledig
  • 2. suppleant - ledig

8. Eventuelt

Der skal således vælges minimum 2 nye bestyrelsesmedlemmer samt meget gerne 2 suppleanter.

Det er en klar målsætning, at lokalbestyrelsen sammensættes repræsentativt af både veteraner (brugere)

og frivillige.

Det forudsættes endvidere, at minimum 1 bestyrelsesmedlem indgår i hvert af de 3 nedsatte udvalg:

Køkken- husudvalget, Aktivitetsudvalget og Haveudvalget.

Det er Lokalbestyrelsens meget store håb at rigtig mange medlemmer møder ind til Generalforsamlingen.

Lokalbestyrelsens forudsætter, at sundhedskrisen er under fortsat kontrol den 27. maj, og bemærker at myndighedernes retningslinier og anbefalinger for afvikling af møder indendørs naturligvis vil blive efterlevet.

Det er målsætningen, at der efter generalforsamlingen serveres en let anretning.​

Endelig opslag / ”dagsorden” for hele arrangementet forudsættes udsendt / offentliggjort den 19. maj 2021.

16. april 2021

Med venlig hilsen

p.b.v.

Henning Seiding

Lokalbestyrelsesformand​

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 40 40 11 96

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22