Klik her for at komme til forsiden
 
StartsideTrekantsområdet
AktiviteterNyhederFind vejRegler for hjemmetForumKalenderSponsorerStøt ØkonomiskStøt med arbejdskraftGalleriNyhedsbrev TrekantsområdetTrekantområdets shelter.
København
Bliv støttemedlemVeteranhjem KøbenhavnKontaktFind vejAktiviteter
Positive tiltag til VHKReferat fra Generalforsamling 24. april 2016Generalforsamling 2016Skib for veteranerReferat fra Ekstraordinær Generalforsamling 16/11-15Para foredrag ved Nicklas BjaalandMortens Aften 2015Skovtur - 21. november 2015Store klippe/klister/bagedag - Lørdag d. 5 dec.Juleaften på VHKBillard turneringIdrætsaktiviteterArkiv
Set og sket 2014Aktiviteter 2013
JulegudstjenesteLille Juleaften kun for veteranerInvitation til JulestueKom og prøv kræfter med
verdens højeste indendørs
High Roping bane!
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mortens aftenBesøg fra veteranhaven i Slagelse.Planlægning af julestue.Kom boksestævne i VordingborgHusmøde den 7 feb 2013superbowlBOKSE &crossfit TRÆNINGBiograf billeterVeteran GoKart arrangementFisketur 7 marts 2013Generalforsamling 2013Mountainbike i HareskovenOrdinær generalforsamling:HusmødeBokseaftenStatens Museum for KunstHusmøde 17 juni 2013Sct. Hans fest Ecco Walkathon i Slagelse d. 29. juniFisketur på Øresund 27 juli 2013Overlevelse/oplevelsestur til SverigeDHL stafetten 2013DHL 2013Ecco Walkathon i Slagelse d. 25. august 2013Kom til Kulturnat fredag d. 11. Oktober og oplev KøbenhavnBrugermøde 30/10/13 kl 1915VHK BADASS
Set og sket 2013Aktiviteter 2012Aktiviteter 2014
Nyt fra forsvaretGalleriStøt som frivilligSponsorer
AalborgMidtjyllandOdenseOm FondenVærtskemaÅrsrapporterSommerlejer Frydenborg 2016

Vedtægter for foreningen for Veteranhjem Midtjylland i Aarhus

 

Navn, hjemsted og retslig form

§ 1.

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for Veteranhjem Midtjylland i Aarhus.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

Stk. 3 Foreningen er juridisk og skattemæssigt en lokalafdeling til Fonden Danske Veteranhjem og er underlagt fondens bestyrelses beslutninger.

 

Formål

§ 2.

Stk. 1. Foreningens formål er at varetage ledelsen af Veteranhjem Midtjylland i Aarhus, som drives i rammen af Fonden Danske Veteranhjem.

Stk. 2. Det er herunder formålet at:

1.       virke som samlingspunkt for organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der støtter foreningens formål og ønsker at bidrage til, at veteraner, udsendte og deres pårørende får opbakning og anerkendelse.

2.       udgøre den organisatoriske ramme for rekruttering og koordinering af de frivillige, der varetager opgaver til gavn for Veteranhjem Midtjylland i Aarhus brugere og understøtter husets drift.

3.       udbrede kendskabet til Veteranhjem Midtjylland i Aarhus og Fonden Danske Veteranhjem og ideerne bag disse.

4.       arbejde for, at Veteranhjem Midtjylland i Aarhus bliver et kendt og agtet sted.

5.       arbejde for, at Veteranhjem Midtjylland i Aarhus bliver et uformelt møde- være og opholdssted for alle veteraner og deres pårørende, idet der i denne forbindelse skal lægges vægt på løbende at udvikle de bedst mulige fysiske rammer for ro, hygge, kammeratstøtte, fortsat kammeratskab, aktiviteter og sammenhold for veteranerne og deres pårørende, således at disse målgruppers ønsker og behov opfyldes bedst muligt.

Stk. 3. Foreningen er en upolitisk og almennyttig forening stiftet under Fonden Danske Veteranhjem.

Medlemskab

§ 3.

Stk. 1. Alle brugere af Veteranhjem Midtjylland i Aarhus kan optages som medlemmer af foreningen.

Stk. 2. Andre personer, foreninger, fonde, virksomheder mv., der støtter foreningens formål, kan ligeledes optages som medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen kan afvise at optage eller kan ekskludere et medlem, hvis det vurderes, at vedkommende bevidst og gentagende gange modvirker foreningens formål. En sådan afgørelse kan efter den afviste eller ekskluderedes eget ønske altid forelægges førstkommende generalforsamling til mulighed for omgørelse af bestyrelsens afgørelse. Den afviste eller ekskluderede vil i så tilfælde have taleret under punktets behandling på generalforsamlingen.

Stk. 4. Udmeldelse af lokalforeningen skal ske skriftligt til foreningen.

Kontingent

§ 4.

Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentsats for de i § 3, stk. 1 og 2 anførte medlemmer.

Økonomi

§ 5.

Stk. 1. Foreningens virke finansieres af medlemskontingent samt tilskud fra Fonden Danske Veteranhjem, donationer fra private fonde, offentlige støtteordninger mv. Veteranhjemmet kan tillige skaffe indtægter ved salg af eksempelvis støttegenstande, internt salg af føde- og drikkevarer mv. Medlemskontingent samt øvrige indtægter, som hidrører fra foreningens aktiviteter, øremærkes af Fonden Danske Veteranhjem til veteranhjemmets lokale aktiviteter.  

Stk. 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens økonomi indgår som en del af Fonden Danske Veteranhjem samlede økonomi, men der udarbejdes særskilt regnskab for foreningen af Fonden Danske Veteranhjem

Stk. 3. Regnskabet revideres af Fonden Danske Veteranhjems revisor og underskrives af denne samt formanden for foreningen og lederen af fondssekretariatet i Fonden Danske Veteranhjem.

Stk. 4. Det reviderede, underskrevne årsregnskab for foreningen fremlægges på veteranhjemmet senest 14 dage før den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Generalforsamling

§ 6.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Tidspunkt og sted skal offentliggøres med mindst 4 ugers varsel ved opslag på veteranhjemmet og på veteranhjemmets hjemmeside. Ud over tid og sted skal indkaldelsen også indeholde forslag til dagsorden.

Stk. 2. Alle medlemmer har adgang til generalforsamling og har stemme- og taleret og er valgbare, forudsat at de rettidigt har indbetalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk. 3. Kontingent anses som rettidig betalt, når betaling er sket senest 4 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling. Det påhviler medlemmet at dokumentere rettidig betaling.

Stk. 4. Personer indbudt af bestyrelsen har dog adgang til at deltage og kan få ordet på generalforsamlingen.

Stk. 5. Hvert medlem har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, men dirigenten kan iværksætte skriftlig afstemning, hvis han finder det hensigtsmæssigt, ligesom en sådan skal iværksættes, hvis et flertal på generalforsamlingen forlanger det. Medmindre andet er nævnt i vedtægten, træffes afgørelser ved simpelt flertal.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen. Den samme frist gælder for opstilling af personer til bestyrelsen. Rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen samt opstillede kandidater til bestyrelsen offentliggøres senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1.       Valg af dirigent og referent

2.       Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

3.       Forelæggelse af regnskab til orientering

4.       Forelæggelse af aktivitetsplan og budget

5.       Fastsættelse af kontingent

6.       Indkomne forslag.

7.       Valg af:

a.       Formand (vælges for en toårig periode i lige år).

b.      Minimum 6 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode – tre i lige år og tre i ulige år).

c.       1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

8.       Eventuelt.

Stk. 8. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigent, referent og formand for foreningen. Referatet offentliggøres senest 1 måned efter generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling

§ 7.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 20 pct. af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af de punkter, de ønsker behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afvikles senest 6 uger efter, at anmodningen herom er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel.

Bestyrelse

§ 8.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 7 personer.

Stk. 2. På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og eventuel kasserer, sekretær mv.

Stk. 3. De generalforsamlingsvalgte suppleanter og den daglige leder af Veteranhjem Midtjylland i Aarhus kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger, som kan offentliggøres på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen kan vælge at føre et særligt referat, der omhandler personsager. Dette referat offentliggøres ikke. Referatet sendes til FDV Sekretariat senest 14 dage efter mødets afholdelse.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med Formandskollegiet ordensregler for brugen af Veteranhjem Midtjylland i Aarhus herunder regler for bortvisning og karantæne ved gentagne og/eller alvorlige overtrædelser af ordensreglerne. Reglerne har først gyldighed når de er godkendt af FDV.

Stk. 7. Der kan af bestyrelsen nedsættes udvalg til at varetage særlige opgaver i forhold til aktiviteter på og drift af Veteranhjem Midtjylland i Aarhus.  Bestyrelsen udstikker de organisatoriske og økonomiske rammer for udvalgenes virksomhed og udpeger så vidt muligt et bestyrelsesmedlem som kontaktperson til de enkelte udvalg.

Stk. 8. Den daglige leder varetager administrative og forvaltningsmæssige funktioner/opgaver efter sekretariatets direktiv.

Den daglige leder støtter og bidrager til planlægningen og gennemførelse af aktiviteter efter lokalbestyrelsens anvisning.

Den daglige leder bidrager til vejledning og formidling af støtte til veteraner og pårørende i samarbejde med lokalbestyrelsen og sekretariatet samt VETC og offentlige myndgheder/institutioner.

 

Stk. 9. Hvis bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem skønner, at foreningens bestyrelse ikke lever op til foreningens vedtægt eller gennem sine handlinger bringer Veteranhjem Midtjylland i Aarhus i miskredit i offentligheden, skal bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem indlede en dialog med foreningens bestyrelse med henblik på at løse problemerne. Hvis ikke dette lykkes, kan bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem afsætte foreningens bestyrelse og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med valg af ny bestyrelse på dagsordenen.

 

Tegningsret

§ 9.

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura til ét bestyrelsesmedlem og/eller den daglige leder af Veteranhjem Midtjylland i Aarhus til at foretage de fornødne ind- og udbetalinger samt overførsler af beløb, som er nødvendige for den daglige drift af veteranhjemmet og foreningen.

 

Ændring af vedtægten

 § 10.

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal behandles på en generalforsamling og her vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Derefter fremsendes forslaget til godkendelse til Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse, medmindre fondsbestyrelsen allerede har godkendt ændringen.

Stk. 2. Lokale tillæg til standardvedtægterne, der er vedtaget på en generalforsamling, træder først i kraft, når de er godkendt af bestyrelsen i Fonden Danske Veteranhjem.

 

Opløsning

§ 11.

Stk. 1. Beslutning om ændring af foreningens opløsning af foreningen kan alene ske med samtykke fra Fonden Danske Veteranhjem.

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen bibeholdes alle aktiver i Fonden Danske Veteranhjem.

 

--ooOoo--

 

Denne vedtægt er tiltrådt på foreningens generalforsamling den 12/01-2017 og godkendt af Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse den