Klik her for at komme til forsiden
 
StartsideTrekantsområdet
AktiviteterNyhederFind vejRegler for hjemmetForumKalenderSponsorerStøt ØkonomiskStøt med arbejdskraftGalleriNyhedsbrev TrekantsområdetTrekantområdets shelter.
København
Bliv støttemedlemVeteranhjem KøbenhavnKontaktFind vejAktiviteter
Positive tiltag til VHKReferat fra Generalforsamling 24. april 2016Generalforsamling 2016Skib for veteranerReferat fra Ekstraordinær Generalforsamling 16/11-15Para foredrag ved Nicklas BjaalandMortens Aften 2015Skovtur - 21. november 2015Store klippe/klister/bagedag - Lørdag d. 5 dec.Juleaften på VHKBillard turneringIdrætsaktiviteterArkiv
Set og sket 2014Aktiviteter 2013
JulegudstjenesteLille Juleaften kun for veteranerInvitation til JulestueKom og prøv kræfter med
verdens højeste indendørs
High Roping bane!
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mortens aftenBesøg fra veteranhaven i Slagelse.Planlægning af julestue.Kom boksestævne i VordingborgHusmøde den 7 feb 2013superbowlBOKSE &crossfit TRÆNINGBiograf billeterVeteran GoKart arrangementFisketur 7 marts 2013Generalforsamling 2013Mountainbike i HareskovenOrdinær generalforsamling:HusmødeBokseaftenStatens Museum for KunstHusmøde 17 juni 2013Sct. Hans fest Ecco Walkathon i Slagelse d. 29. juniFisketur på Øresund 27 juli 2013Overlevelse/oplevelsestur til SverigeDHL stafetten 2013DHL 2013Ecco Walkathon i Slagelse d. 25. august 2013Kom til Kulturnat fredag d. 11. Oktober og oplev KøbenhavnBrugermøde 30/10/13 kl 1915VHK BADASS
Set og sket 2013Aktiviteter 2012Aktiviteter 2014
Nyt fra forsvaretGalleriStøt som frivilligSponsorer
AalborgMidtjyllandOdenseOm FondenVærtskemaÅrsrapporterSommerlejer Frydenborg 2016

Generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling og stiftende generalforsamling 2016


 

Referat af ekstra ordinær generalforsamling den 12. januar 2017.


Formanden for Veteranhjemmet, Vagn Martinussen, bød alle velkommen.


Flemming Winther redegjorde for strukturprocessen og begrundede behovet for nedlæggelse af den hidtidige forening og stiftelse af en ny forening med et nyt sæt vedtægter. 


1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Morten Wind Lindegaard som dirigent. Morten er advokat. Morten blev enstemmigt valgt og konstaterede at generalforsamlingen jf. vedtægterne var lovlig indvarslet forkyndt og dermed beslutningsdygtig. Ingen tilstedeværende opponerede mod dette.


2. Valg af referent

Karsten Madsen blev enstemmigt valgt. 


3. Stemmetællere blev udpeget


4. Orientering om strukturprocessen 

Der blev henvist til den indledende orientering som Flemming Winther gav. 


5. Afstemning om nedlæggelse af foreningen. 

Forslag om nedlæggelse af foreningen med overførsel af de økonomiske midler til en ny forening, der ventes stiftet efter denne generalforsamling. 

Der blev stemt ved håndsoprækning og dirigenten kunne konstatere, at mere end 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemte for nedlæggelse af foreningen. Ingen tilstedeværende opponerede mod dette.

Dermed var foreningen nedlagt.


6. Eventuelt

Der var ikke forhold til behandling


Aarhus den 15. januar 2017


Karsten Madsen Morten Wind Lindegaard

Referent         dirigentReferat af stiftende generalforsamling den 12. januar 2017.

Den stiftende generalforsamling blev holdt i umiddelbar forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling for den hidtidige forening, hvor man vedtog at nedlægge den hidtidige forening. 

1. Valg af dirigent
Morten Wind Lindegaard blev foreslået som dirigent. Morten blev valgt og konstaterede, at der var foretaget en lovlig indkaldelse. Der var ingen indsigelser herimod. 

2. Valg af referent
Karsten Madsen blev valgt. 

3. Stemmetællere blev udpeget

4. Fremlæggelse af foreningens vedtægter til godkendelse
Forslag til vedtægter, som fremgår af Veteranhjemmets hjemmeside, blev gennemgået bestemmelse for bestemmelse og slutteligt vedtaget. Der var ingen indsigelser herimod.

5. Valg af formand
Vagn Martinussen blev valgt ved skriftlig afstemning. Der var ingen indsigelser imod optælling eller afstemningsform.

6. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer . 
Dirigenten foreslog følgende afstemningsprocedure:
Der angives op til 6 navne af de opstillede kandidater på stemmesedlen.
De 3 valgte med højeste stemmetal bliver valgt for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2018.
De 3 valgte herefter bliver valgt for en periode frem til den ordinære generalforsamling i maj 2017,
De 2 valgte herefter valgte bliver suppleanter for bestyrelsen.
I tilfælde af stemmelighed blev resultatet afgjort ved lodtrækning. Der var ingen indsigelser mod afstemningsformen. 
Følgende blev valgt:
3 med fleste stemmer:  Sven-Erik Magnussen, Andreas Feuerbach, Helle Jensen.
3 med næstfleste stemmer:  Kim Dalbøge, Karsten Madsen, Peter Suarez.
Suppleanter blev: Mikkel Grosen som 1. suppleant og  Per Beck som 2. suppleant.
Dirigenten bad om at de valgte blev ført til protokol. Der var ingen indsigelser mod den gennemførte afstemning. 

7. Eventuelt
Der var ikke forhold til behandling

Aarhus den 16. januar 2017

Karsten Madsen Morten Wind Lindegaard
Referent dirigent


Medlemskab og stemmeret

Medlemmer af foreningen kan deltage på generalforsamlingen.

Stemmeret ved generalforsamlingen forudsætter at kontingent er betalt senest en måned forud for generalforsamlingen.

Dokumentation for medlemskab skal medbringes på generalforsamlingen og forevises på forlangende. Dokumentation kan være i form af kvittering for indbetaling via bank, Swipp eller Mobilpay.

Der kan IKKE stemmes med fuldmagt på generalforsamlingen.

Forslag til dagsorden

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest 2 uger forud for generalforsamlingen. Dette gælder også kandidater til poster i bestyrelsen.