Klik her for at komme til forsiden
StartsideTrekantsområdet
AktiviteterNyhederFind vejRegler for hjemmetForumKalenderSponsorerStøt ØkonomiskStøt med arbejdskraftGalleriNyhedsbrev TrekantsområdetTrekantområdets shelter.
København
Bliv støttemedlemVeteranhjem KøbenhavnKontaktFind vejAktiviteter
Positive tiltag til VHKReferat fra Generalforsamling 24. april 2016Generalforsamling 2016Skib for veteranerReferat fra Ekstraordinær Generalforsamling 16/11-15Para foredrag ved Nicklas BjaalandMortens Aften 2015Skovtur - 21. november 2015Store klippe/klister/bagedag - Lørdag d. 5 dec.Juleaften på VHKBillard turneringIdrætsaktiviteterArkiv
Set og sket 2014Aktiviteter 2013
JulegudstjenesteLille Juleaften kun for veteranerInvitation til JulestueKom og prøv kræfter med
verdens højeste indendørs
High Roping bane!
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mortens aftenBesøg fra veteranhaven i Slagelse.Planlægning af julestue.Kom boksestævne i VordingborgHusmøde den 7 feb 2013superbowlBOKSE &crossfit TRÆNINGBiograf billeterVeteran GoKart arrangementFisketur 7 marts 2013Generalforsamling 2013Mountainbike i HareskovenOrdinær generalforsamling:HusmødeBokseaftenStatens Museum for KunstHusmøde 17 juni 2013Sct. Hans fest Ecco Walkathon i Slagelse d. 29. juniFisketur på Øresund 27 juli 2013Overlevelse/oplevelsestur til SverigeDHL stafetten 2013DHL 2013Ecco Walkathon i Slagelse d. 25. august 2013Kom til Kulturnat fredag d. 11. Oktober og oplev KøbenhavnBrugermøde 30/10/13 kl 1915VHK BADASS
Set og sket 2013Aktiviteter 2012Aktiviteter 2014
Nyt fra forsvaretGalleriStøt som frivilligSponsorer
AalborgMidtjyllandOdenseOm FondenVærtskemaÅrsrapporterSommerlejer Frydenborg 2016

Møde med venstrE 20 marts 2013

Veteraners kamp for anerkendelse og værdighed!

 

Referat fra møde med Venstre d. 20.03.2013

Deltagere:

Venstre

Troels Lund Poulsen

Jacob Ellemannn-Jensen (og veteran fra SFOR Hold 8)

Martin Geertsen

Mads Krøger Pramming (advokat)

Åse Lindman (juridisk konsulent i HKKF)

Gitte Joesen (bestyrelsesformand på Veteranhjem København)

Benjamin Olsen Yeh (veteran)

Michael Ransby (veteran)

Kim Holst (veteran)

Paw Jacobsen (veteran/fotograf)

Søren Lassen (frivillig på Veteranhjem København)

 

Efter en rundvisning på vores Veteranhjem (VHK) indfandt gæsterne sig i 'medie-rummet'. Som for tiden også danner rammer om en veterans liv, som midlertidig bolig.

 

 

Mads indledte mødet med en redegørelse af de problemer, der knytter sig til gældende forvaltningspraksis i Arbejdsskadestyrelsen (ASK) vedr. den såkaldte '6-månedersregel'.

Mads forklarede hvorledes gældende forvaltningspraksis i ASK afviger fra Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) diagnosticerings-system ICD-10. Sagens kerne er måden hvorpå afvigelsen influere på tilkendelsen af arbejdsskadeerstatninger over for veteraner, ramt med PTSD.

 

Af ICD-10 fremgår det, at der som oftest vil være tale om symptomdebut indenfor en tidshorisont på 6 måneder efter oplevelsen af en katastrofal/livstruende hændelse.

Det fremgår imidlertid ikke af ICD-10 diagnosticeringssystemet, at symptomdebuten skal dokumenteres indenfor en tidshorisont på 6 måneder efter en katastrofal/livstruende hændelse…

Distinktionen er særdeles vigtig. Betingelsen for, at en PTSD diagnose vurderes som værende forskyldt af udsendelsen er reelt set, at en medarbejder i ASK så at sige ”tæller dage”. Denne tilgang står imidlertid ikke at læse i ICD-10 eller andre WHO publikationer.

Endvidere er der problemet med 'beviskravet'. At ASK ikke tildeler andre kilder (eks. udsagn fra pårørende, kolleger, sagsbehandlere, speciallægeerklæringer og livsforløb mv.) nogen egentlig signifikans, strider mod danske retsnormer.

 

 

Der er tale om en klar afvigelse fra 'fri bevisbedømmelse', der ellers betinger, at andre vurderinger skal kunne medholdes som dokumentation for symptomdebut. Det betyder, at eksempelvis en domstol, selv afgør hvilket beviskrav, der skal anlægges vægt i den konkrete sag og hvilken bevisværdi man kan tillægge et vidneudsagn. Som Mads pointerede har Ombundsmanden sågar indskærpet, at principperne om fri bevisbedømmelse ikke kan tilsidesættes.

På den måde går der så at sige 'juristeri' i sagsbehandlingen. Når andre iagttagelser af veteranens livsforhold og levnedsforløb, ikke tildeles nogen nævneværdig betydning, lever ASK derfor ikke op principperne om fri bevisførelse.

Samtidig afvises speciallægeerklæringer ofte af lægekonsulenter i ASK, ganske upåagtet, at disse speciallægeerklæringerne i flere tilfælde er udfærdiget af landets førende eksperter på området. Alligevel bliver Beskæftigelsesministeriet ved med at påstå, at gældende forvaltningspraksis i ASK hviler på et 'lægefagligt grundlag'.

 

I tilknytning hertil, understregede Åse, at PTSD er den eneste sygdom hvor selve symptomdebuten spiller en udslagsgivende rolle for diagnosticeringen. Rettes blikket mod eksempelvis diagnosticering af kræft, er det selvsagt underordnet for vurderingen af om patienten rent faktisk lider af kræft eller ej, at symptomdebuten indtræde inden for en administrativt fastlagt tidsfrist på X antal måneder…

Endvidere understregede Åse, at ASK er underlagt en række 'procesøkonomiske' restriktion i sagsbehandlingen. Disse bevirker, at et øget arbejdspres resultere i mindre tid til behandlingen af de enkelte sager…

Herefter spurgte politikerne ind til en række forskellige forhold der knytter sig til veteranproblematikken, herunder metodegrundlaget for SFI rapporterne og den seneste USPER PSYK 2013 rapport fra Veterancenteret (der omhandler ISAF Hold 7).

Baggrunden var, at få vendt og drejet de forskellige vurderinger af PTSD-problemets egentlige udbredelse og omfang og samtidig få indblik i veteraners egne oplevelser af kontakten med 'systemet'.

Bekymringen er således, at den begrænsede svarprocent i de nævnte undersøgelser muligvis er en indikation på, at omfanget af psykiske efterreaktioner kan vise sig at være endnu større end hidtil antaget.

 

Bekymringen er, at en betydelig andel af målgruppen, der ikke svare på spørgeskemaerne, sandsynligvis undlader at gøre dette, netop fordi de er psykisk sårbare og derfor ikke har det fornødne overskud til at deltage undersøgelserne. Dette spørgsmål er vigtigt at få belyst i forbindelse med den påbegyndte evaluering af veteranpolitikken.

Hvad veteraners kontakt med 'systemet' angår, blev der lagt vægt på de enorme forskelle fra kommune til kommune. Den behandling og forståelse, den enkelte veteran bliver mødt med (eller manglen på samme), er ganske enkelt alt for afhængig af vedkommendes postnummer.

I tilknytning hertil, forklarede Benjamin at veteraner burde indskrives i Serviceloven på lige fod med andre grupper – eksempelvis handicappede. Hensigten er ikke, at sygeliggøre veteraner. Pointen er derimod, at fremme sociale rettigheder for danske veteraner. Den vej igennem kan der sikres en værdig behandling i kontakten med kommunen.

Veterancenteret fik ikke mange rosende ord med på vejen. I denne forbindelse blev ideen luftet om, at veteranområdet burde lægges ind under et andet ressortområde og nævnte Sundhedsområdet som en mulighed.

 

I tilknytning hertil blev oplysningsproblematikken og den ganske absurde tilpasning til gældende forvaltningspraksis i ASK, ligeledes vendt og drejet.

Foruden en dårlig sygdomserkendelse og/eller selvfornægtelse blandt syge veteraner, gøres soldaterne opmærksomme på, at eksempelvis søvnproblemer, er en hyppigt forekommende efterreaktion, der kan følge i kølvandet på en udsendelse.

Derved øges risikoen for, at den enkelte veteran overser de faresignaler, der kan vise sig at være symptomer på PTSD. Hvad forsvarets erkendelse af de psykiske efterreaktioner angår, såvel som måden hvorpå erkendelsen rodfæstes i den militære kultur var de personlige oplevelser ikke til at tage fejl af (dvs. Hvor naturligt/institutionelt indlejret/socialt acceptabelt det er, at gå til psykolog og om muligt være ramt/såret mentalt).

Som Michael konstaterede: ”Da jeg kom hjem fra Krajina i 1995 stod der to psykologi studerende og bød os velkommen med ordene 'velkommen hjem fra Cypern!'”.

Kim supplerede med sin oplevelse fra Irak i 2004. ”Vi kom alle sammen ind i ét stort rum på samme tid og spurgt: ' hvordan har i det?'

 

I forlængelse af disse skildringer rettedes blikket mod de forholdsregler, som veteraner og soldater træffer hver især, som følge af gældende forvaltningspraksis i ASK.

I bestræbelserne på at ruste soldaterne på tiden efter udsendelsen, berettede Benjamin om en kaptajn, der arbejder med missionsforberedende uddannelse. Den pågældende kaptajn råder konsekvent alle soldater til at opsøge egen læge umiddelbart efter udsendelsens afslutning, som modsvar til 6-månedersreglen.

 

Gitte, hvis søn for nylig vendte hjem fra Afghanistan, tvang på det nærmeste sin søn til lægen af samme årsag. Det gjorde hun for at sikre, at han fik noteret selv den mindste afvigelse for ”en god ordens skyld”. At stadig flere forsøger at gardere sig på denne vis skal samtidig ses i lyset af, at Mads vurdere, at både ASK og Ankestyrelsen har skærpet deres praksis i løbet af de seneste år/måneder. Det bliver således stadig sværere at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade. Og derved afskæres veteraner fra livsnødvendig hjælp, i form af tilskud til psykolog samtaler og medicin mm.

ICD-10 PTSD-diagnosekriteriet administreres ret beset som en juridisk tjekliste, der ofte fungere som et belejligt påskud i afvisningen af arbejdsskadesager. Mads berettede om hvordan kriteriet om ”undgåelsesadfærd” eksempelvis bruges til at nægte arbejdsskadeerstatning for veteraner, der har været udsendt flere gange.

Det sker ud fra devisen: ”Du udviser ikke 'undgåelsesadfærd' ved at lade dig udsende igen. Ergo kan din PTSD ikke skyldes udsendelsen”.

 

Herefter blev samtalen for et kort øjeblik drejet over på en mere praktisk tilgang. Politikerne efterspurgte eksempelvis mere operationaliserbare løsninger i tilknytning til udredningsforløbene, Veteranhjemenes virke og mere konkrete problemer.

 

I tilknytning hertil, blev behovet for finansiering af en daglig leder eller to, bl.a. luftet, sideordnet med VHK's behov for en regional 'single point of contact' til psykiatrien på Frederiksberg Hospital. Som følge af tidspresset blev disse drøftelser imidlertid udskudt til et senere møde (der sættes i stand hurtigst muligt).

Herefter rettedes blikket mod forespørgselsdebatten d. 16. April. Her stilles der lovforslag om afskaffelse af den såkaldte 6-månedersregel. I praksis sker det ved at gennemtvinge en indskærpelses af den frie bevisbedømmelse i arbejdsskadesagerne.

 

På den måde tvinges ASK til at efterleve danske retsnormer og vil således blive pålagt, at lytte til udsagn fra eksperter såvel som pårørende mfl. og medholde disse i vurderingsgrundlaget. Problemet med den frie bevisbedømmelse er langt fra den eneste hurdle, hvad angår arbejdsskadesagerne. Men det er nu engang den største…

 

Denne barriere ser nu ud til at blive ryddet af vejen én gang for alle og vil afstedkomme en ændring af gældende forvaltningspraksis. Lovforslaget vil om nødvendigt, kunne samle et parlamentarisk flertal uden om regeringen, bestående af Venstre, Konservative, DF, Liberal Alliance samt Enhedslisten.

Derfor vil lovforslaget igangsætte en proces forud for den annoncerede udredning, som forligspartierne vedtog og som skal være tilvejebragt medio juni måned 2013. Tidshorisonten er dog al for lang, hvilket er baggrunden for, at der pågår et øget pres for en lovændring nu-og-her. For at redde veteraners liv.

Førend hele lovmaskineriet kommer op i omdrejninger igen efter Folketingets sommerferie, og et lovforslag kan udformes og stilles på baggrund af udredningens konklusion, vil 2013 synge på sidste vers og udmøntning vil tidligst kunne træde i kraft engang i foråret 2014.

Derfor vil en lovændring i midten af april 2013 måned 'speede' processen op i et andet gear og tilvejebringe en markant ændring før, frem for senere...

 

Politikerne efterspurgte i denne forbindelse saglige argumenter for ændring af gældende praksis, til brug for det forestående beslutningsforslag. Derfor stiller Mads sin ekspertise til rådighed med henblik på inputs til beslutningsforslaget; opklarende spørgsmål og anden form for ekspert vejledning, der kan danne ramme om udformningen af et juridisk grundlag, til fremme for en rimelig, velafbalanceret og retfærdig vurderinger af veteraners arbejdsskadesager. Det vil sige til gavn og virk for alle os veteraner!

Ydermere beder Venstre om et møde nr. to. Hvor vi veteraner kan være med til at præge Venstres veteranpolitik fremadrettet.

 

Med venlig veteran hilsen

Søren Lassen og Benjamin Olsen Yeh